Mẫu Thông báo Về việc ngừng sử dụng hóa đơn - Mẫu số 04-1/CC

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo Về việc ngừng sử dụng hóa đơn - Mẫu số 04-1/CC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 04-1/CC
TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: /TB-
, ngày  tháng  năm 
THÔNG BÁO
Về việc ngừng sử dụng hóa đơn
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;
Căn cứ Điều 34 Nghị định số ...ngày ...tháng...năm.... của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-CT/CCT ngày . của Cục Thuế/Chi cục Thuế..... về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn;
...(Tên cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế)... thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với ....(Tên người nộp thuế)...
Mã số thuế: ..
Địa chỉ trụ sở kinh doanh: .........
Lý do thông báo ngừng sử dụng hóa đơn: ...
Căn cứ dữ liệu theo dõi tại cơ quan thuế hoặc dữ liệu của cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có), số hóa đơn tồn đến ngày ban hành quyết định cưỡng chế gồm:
STT
Loại hóa đơn
Ký hiệu mẫu
Ký hiệu Hóa đơn
Từ số
Đến số
Ghi chú
Nếu sử dụng số hóa đơn nêu trên kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (ngày ... tháng.... năm....) thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp./.
Nơi nhận:
- ...(Tên người nộp thuế)... (để thực hiện);
- Cơ quan hải quan (nếu có);
- Phòng/Đội .... (để thực hiện);
- Trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế;
- Trang thông tin điện tử Cục Thuế;
- ...;
- Lưu: VT, ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
BAN HÀNH VĂN BẢN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_ve_viec_ngung_su_dung_hoa_don_mau_so_04_1cc.docx
Biểu Mẫu liên quan