Bảng kê hồ sơ xác nhận sổ BHXH

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1604 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bảng kê hồ sơ xác nhận sổ BHXH, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số HS: 302/……………………../SO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Xác nhận sổ BHXH.
Tên đơn vị (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vị:……………
Điện thoại:……………………………………………..Fax:………………………………………….............................
STT
Loại giấy tờ, biểu mẫu
Số lượng
(1)
(2)
(3)
Điều kiện: Người lao động có tên trong danh sách báo giảm (mẫu 3a-TBH);Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN.
1
Sổ BHXH ( 01 quyển/người)
2.
Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH)
3.
Danh sách đề nghị xác nhận sổ BHXH (mẫu đính kèm).
Ghi chú : 
Đối với sổ BHXH mẫu cũ (loại 24 hoặc 48 trang) chỉ ghi và xác nhận quá trình đến tháng 12/2009.
Trường hợp sổ BHXH mẫu cũ đã được xác nhận và in Tờ rời từ tháng 01/2010 trở đi thì các lần xác nhận sổ BHXH tiếp theo khơng phải nộp sổ BHXH, chỉ nộp hồ sơ theo mục 2 và 3.
Trường hợp đơn vị bổ sung “Ủy nhiệm chi” hoặc “Giấy chuyển tiền” xác định đã đĩng BHXH, BHTN, nếu tại thời điểm nộp HS cịn nợ từ 01 tháng trở lên phải cĩ văn bản cam kết thực hiện thanh tốn nợ kèm theo. 
Ngày trả kết quả:…………./………../200… …………..
 TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)
 Cán bộ TNHS 
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…..
 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Điện thoại:…..
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH
 Đề nghị xác nhận sổ BHXH
STT
Họ và tên
Số sổ BHXH
 Thời gian tham gia
Ghi chú
Từ
Đến
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày……tháng….năm 201…
 Thủ trưởng đơn vị

File đính kèm:

  • docXACNHANSOBHXH.doc