Bảng đánh giá giảng viên sau thời gian làm việc (Dành cho đơn vị trưởng)

doc5 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1158 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bảng đánh giá giảng viên sau thời gian làm việc (Dành cho đơn vị trưởng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN TỔ CƠ QUANĐƠN VỊ: …………………--------
Số: ......./ĐN-…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----------------------
......., ngày......tháng......năm 20…
BẢNG ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN SAU THỜI GIAN LÀM VIỆC …… THÁNG 
(Dành cho Trưởng đơn vị)
A. KHÁI QUÁT THÔNG TIN VỀ NHÂN SỰ
Họ tên người tập sự:	…………………	……………….
Sinh ngày……tháng…….năm……………………………………………
Quê quán: …………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………
Chuyên ngành : 	…………………………
Chức danh được tuyển: 	…........................	……………………………………
Đơn vị công tác: 	…………………………………………………………
Đã ký hợp đồng từ ngày…………………………đến ngày……………………………
(Tính đến ngày cuối của tháng làm việc hiện tại)
CÔNG VIỆC HIỆN TẠI ĐANG THỰC HIỆN (Xếp theo thứ tự ưu tiên)
STT
CÔNG VIỆC CHÍNH
CÔNG VIỆC PHỤ
1
2
3
4
5
6
CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ 
TT
ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC
ĐẠT
KHÔNG ĐẠT
01
Hoàn thành công việc đúng thời hạn
02
Hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu cần đạt được
03
Thể hiện lịch sự trong tiếp xúc*
04
Tuân thủ qui định giờ giấc làm việc*
05
Tuân thủ qui định trang phục nơi làm việc*
06
Thể hiện sự nhiệt tình khi thực hiện công việc*
07
Thể hiện tinh thần trách nhiệm, tự giác khi thực hiện công việc*
08
Thể hiện tác phong sư phạm*
09
Khả năng trợ giảng*
10
Kỹ năng nói trước đám đông*
11
Thể hiện sự phối hợp với lãnh đạo đơn vị*
12
Thể hiện sự phối hợp với đồng nghiệp*
13
Thể hiện sự phối hợp với các phòng ban*
14
Có sáng kiến giúp thực hiện công việc đạt hiệu quả (nếu chọn Đạt vui lòng mô tả cụ thể những sáng kiến ở nội dung Mặt tích cực của Phần D về nhận xét và đánh giá phía bên dưới)
15
Thể hiện sự linh hoạt trong xử lý công việc
16
Kiểm soát được công việc
17
Sử dụng một số phần mềm phổ biến hỗ trợ công tác (Word, Excel, Power Point, Internet)*
TỔNG CỘNG:
……ĐẠT
….KHÔNG ĐẠT
GHI CHÚ:
	Các tiêu chuẩn có dấu * là yêu cầu bắt buộc
PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
Đánh giá chung:
MẶT TÍCH CỰC
MẶT HẠN CHẾ
TRIỂN VỌNG
 …………………………………………………
	………….
	..
	………….
	…………..
	…………..
 ……………………………………………
	…………..…………..………….
	…………..…………..………….
	…………..…………..………….
	…………..…………..………….	…………..…………..…………..	…………..…………..………….
 ………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………….
Đề xuất: (Yêu cầu ghi rõ tiếp tục ký hợp đồng hoặc ngưng hợp đồng hoặc ý kiến khác )
NGÀY
	…..	……………..	..	…………..…………..	.	…
CHỮ KÝ
D. Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN TRỰC TIẾP
NGÀY
	…..	……………..	..	…………..…………..	.
CHỮ KÝ
E. Ý KIẾN PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: (nhận xét sau khi đã tổng hợp hồ sơ kiểm tra, đánh giá từ các đơn vị liên quan và có đầy đủ các 
ý kiến ở các phần trên)
NGÀY
	…………………….
	…………………….
	…………………….
	…………………….
 	…………………….
CHỮ KÝ

File đính kèm:

  • docBang danh gia qua trinh tap su cua GV.doc
Biểu Mẫu liên quan