Đơn xin cấp giấy chứng nhận (Thay phó bản văn bằng tốt nghiệp)

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1264 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin cấp giấy chứng nhận (Thay phó bản văn bằng tốt nghiệp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(THAY PHÓ BẢN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP .....................)
Kính gởi: ÔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tôi tên: ................................................................................................
Sinh ngày: ...................................Nơi sinh: ..........................................
Đã học lớp (9 hoặc 12) tại trường: .........................................................
Đã Tốt nghiệp kì thi: ..............................................................................
Ngày thi: ....................................Tại Hội đồng thi: ................................ Tôi tên: ................................................................................................
Sinh ngày: ...................................Nơi sinh: ..........................................
Đã học lớp (9 hoặc 12) tại trường: .........................................................
Đã Tốt nghiệp kì thi: ..............................................................................
Ngày thi: ....................................Tại Hội đồng thi: ................................
Xin được cấp giấy chứng nhận thay phó văn bản văn bằng tốt nghiệp, với lí do cấp: ..............................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Thành thật cám ơn quý cơ quan.
TP. Hồ Chi Minh, ngày ..........tháng ................ năm ........
                                                             Người làm đơn kí tên
Hồ sơ đính kèm:
- 01 bản sao giấy CMND.
- 01 bản sao Hộ khẩu.
- 02 tấm hình 3x4.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
- Họ tên thí sinh: ...................................
- Ngày, tháng, nơi sinh: ........................
- Khóa ngày: ........... Loại: ...................
- Hội đồng thi: .........SKD: ...................
- Số bằng: ..............SKH:....................
- Cấp ngày: ........................................
                                                             Ngày .............. tháng ............. năm..............
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docDXINCAPGIAYCHUNGNHAN.doc