Bản nhận xét viên chức (dùng để xét lên lương)

doc3 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1295 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bản nhận xét viên chức (dùng để xét lên lương), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ......................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:……………………………
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bộ môn/ PTN:……………………..
............., ngày tháng năm
BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC
(Dùng để xét lên lương)
Họ và tên viên chức: 	
Nhiệm vụ đang đảm trách: 	
1. Phẩm chất đạo đức 
2. Năng lực làm việc: 
3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường lam việc tại Bộ môn? Thời gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…) 
4. Quan hệ đồng nghiệp 
5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể (Có tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể tại đơn vị hay không) 	
6. 	Kết luận 
 Xét về mặt toàn diện, chúng tôi thấy Anh/ Chị ……………………………….. (đã, chưa) hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức……………………. (đủ, chưa đủ)	 điều kiện để xét lên lương đợt này. (Điều kiện xét lên lương theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 quy định: đối với cán bộ, viên chức loại A là 36 tháng, loại B và C là 24 tháng kể từ kỳ lên lương trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Nội quy, Quy chế cơ quan, Pháp luật Nhà nước). 
TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN 
TRƯỞNG BỘ MÔN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:…………………………..
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bộ môn/ PTN:……………………….
Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC
(Dùng để xét lên lương) 
Họ và tên viên chức: 	
Nhiệm vụ đang đảm trách: 	
1. Phẩm chất đạo đức 
2. Năng lực làm việc 
3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường làm việc tại Bộ môn? Thời gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…) 	
4. Quan hệ với đồng nghiệp 
5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể (Có tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể tại đơn vị hay không) 
6. Kết luận 
 Xét về mặt toàn diện, chúng tôi thấy Anh/ Chị ……………………….. (đã, chưa) hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức. …………………….(đủ, chưa đủ) điều kiện để xét lên lương đợt này. (Điều kiện xét lên lương theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 quy định: đối với cán bộ, viên chức loại A là 36 tháng, loại B và C là 24 tháng kể từ kỳ lên lương trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Nội quy, Quy chế cơ quan, Pháp luật Nhà nước).
CHỦ TỊCH (TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN) 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG, BAN:………………………
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC 
(Dùng để xét lên lương) 
Họ và tên viên chức: 	
Nhiệm vụ đang đảm trách: 	
1. Phẩm chất đạo đức 
2. Năng lực làm việc 
3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường làm việc tại Bộ môn? Thời gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…) 	
4. Quan hệ với đồng nghiệp 
5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể (Có tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể tại đơn vị hay không) 
6. Kết luận 
 Xét về mặt toàn diện, chúng tôi thấy Anh/ Chị ……………………….. (đã, chưa) hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức. …………………….(đủ, chưa đủ) điều kiện để xét lên lương đợt này. (Điều kiện xét lên lương theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 quy định: đối với cán bộ, viên chức loại A là 36 tháng, loại B và C là 24 tháng kể từ kỳ lên lương trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Nội quy, Quy chế cơ quan, Pháp luật Nhà nước). 
CHỦ TỊCH (TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN) 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

File đính kèm:

  • docMau-nhan-xet-CB.doc
Biểu Mẫu liên quan