Bản cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của ứng viên và cơ quan cử ứng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ theo phương thức đào tạo phối hợp - Mẫu số 3

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bản cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của ứng viên và cơ quan cử ứng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ theo phương thức đào tạo phối hợp - Mẫu số 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU SỐ 3
MẪU CAM KẾT ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN HỌC BỔNG THẠC SĨ THEO PHƢƠNG THỨC PHỐI HỢP
(Theo Thông báo số	/TB-BGDĐT ngày	/	/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA ỨNG VIÊN VÀ CƠ QUAN CỬ ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN HỌC BỔNG THẠC SĨ THEO PHƢƠNG THỨC ĐÀO TẠO PHỐI HỢP
PHẦN CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tên tôi là: ....................................................................... ......................................................
Sinh ngày: . Số CMND hoặc hộ chiếu .. ..................................
Hiện là : ......................................................................... ......................................................
đã trúng tuyển học bổng thạc sĩ theo phương thức phối hợp chuyên ngành ........1	giữa
.........2........ và .........3	theo Đề án 599. Tôi xin cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:
Chấp hành nghiêm túc quy định đào tạo thạc sĩ theo phương thức phối hợp, Quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tuân thủ mọi quy định hiện hành của Nhà nước, của ..........4....... cử đi học về việc được nhận học bổng nhà nước đi học thạc sĩ theo phương thức phối hợp.
Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn được cho phép. Nếu phải gia hạn sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày về nước, tôi phải nộp hồ sơ về nước cho cơ quan cử đi học để thực hiện thủ tục báo cáo tốt nghiệp, quyết toán kinh phí liên quan và các thủ tục về nước của lưu học sinh tại Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo và thủ tục đối với cơ quan cử đi học.
Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi học.
Trong quá trình ở nước ngoài, tôi đồng ý để ........5..... và cơ quan di trú nước sở tại cung cấp thông tin về bản thân cho cơ quan cấp học bổng hoặc các cơ quan nhà nước
1 Chuyên ngành đào tạo đã trúng tuyển
2 Tên cơ sở đào tạo trong nước
3 Tên cơ sở đào tạo nước ngoài
4 Tên cơ quan công tác của ứng viên
5 Tên cơ quan công tác của ứng viên
khác của Việt Nam (trong đó bao gồm Cơ quan đại diện) khi được cơ quan cấp học bổng ủy quyền.
Sau khi tốt nghiệp, cam kết làm việc lâu dài (ít nhất gấp ba lần thời gian đào tạo) cho trường/cơ quan cử đi học.
Nếu không thực hiện đúng các điều đã cam kết trên, tôi xin bồi hoàn toàn bộ học bổng và chi phí đào tạo theo quy định tại Nghị định 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo và chịu xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của trường đại học hoặc cao đẳng hoặc cơ quan cử đi học.
........................, ngày ...... tháng ......... năm .............
Ngƣời cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)
BẢO LÃNH CỦA CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC
Xác nhận anh/chị .. là giảng viên/cán bộ của trường/cơ quan	Trường/cơ quan chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm:
Tạo điều kiện về mọi mặt cho anh/chị.. được đi đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp của Đề án 599, tiếp nhận lại/ tuyển dụng và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi anh/chị	tốt
nghiệp về nước.
Giúp đỡ, tạo điều kiện để anh/chị có tên trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đào tạo.
Phối hợp với gia đình và các cơ quan liên quan yêu cầu anh/chị có tên trên thực hiện đúng, đầy đủ những nghĩa vụ đã nêu trong bản cam kết.
Bồi thường toàn bộ học bổng và chi phí đào tạo cho Nhà nước nếu không ra quyết định tiếp nhận/tuyển dụng và bố trí công việc cho anh/chị có tên trên sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày anh/chị có tên trên hoàn tất thủ tục qui định tại mục 3, phần I của văn bản cam kết này.
........................, ngày ...... tháng ......... năm .............
Thủ trƣởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxban_cam_ket_thuc_hien_trach_nhiem_va_nghia_vu_cua_ung_vien_v.docx
Biểu Mẫu liên quan