Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 878 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu
Hồ sơ cần thiết:
Gồm tất cả các hồ sơ sau:
- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình (mẫu 2).
- 2 Bộ hồ sơ kèm theo gồm:
+ Quyết định phê duyệt dự án, QĐ phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán (nếu có), tổng dự toán (nếu có).
Phí và Lệ phí:
- không thu.
Thời gian:
- Thời gian thực hiện: Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
Căn cứ pháp lý:
- Luật Xây dựng.
- Luật Đấu thầu có hiệu lực ngày 01/04/2006;
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Chủ đầu tư Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 Số: /TTr………. ………, ngày …. Tháng…… năm ……
TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình (gói thầu): ……………………………………. 	
Kính gửi: cơ quan thẩm định
Căn cứ Luật Đấu thầu có hiệu lực ngày 01/04/2006;
	Căn cứ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;	
- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);
	(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Kế hoạch đấu thầu công trình (gói thầu): …………………………………….như sau 	
	1/ Kế hoạch đấu thầu: 
	Phân chia gói thầu: ..... gói thầu.
a. Tên gói thầu: ......................... 
b. Giá gói thầu (sau thuế): ...............................
	c. Hình thức lựa chọn nhà thầu:	......................; Phương thức đấu thầu: ...................................
	d. Thời gian tổ chức đấu thầu	: .................................. 
	e. Hình thức hợp đồng	: ...............................
 	f. Thời gian thực hiện hợp đồng	: ..................ngày. 
g. Nguồn vốn	: .........................................
	h. Phương thức và điều kiện thanh toán: Theo quy định hiện hành.
(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ và các văn bản pháp lý có liên quan)
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu:…
Người đại diện của chủ đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docthutucthamdinhkehoachdauthau.doc