Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo (không lập biên bản)

doc4 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 937 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo (không lập biên bản), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 03
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: /QĐ-XPVPHC
A Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
......., ngày....... tháng........ năm........
QUYẾT ĐỊNH
 Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo 
(Không lập biên bản)
Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;
Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;
Xét hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn do .......... ...................... thực hiện;
Tôi, .......... .................................................. Họ tên, chức vụ của người ra Quyết định xử phạt.
;	Chức vụ: .......... ...........................
Đơn vị.........................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Xử phạt cảnh cáo đối với: 
Ông (bà)/tổ chức Nếu là tổ chức ghi tên tổ chức và họ tên, chức vụ của người đại diện tổ chức vi phạm.
 : .......... ......................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: .......... .................................................................
Mã số thuế (nếu có):................................................................................................
Địa chỉ: .......... ......................................................................................................... 
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD.......... ................
Cấp ngày .......... .......... .............tại .......... ..............................................................
Lý do:
Đã có hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn: Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.
.....................................................
Quy định tại Điểm........Khoản ....... Điều.......... Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:.........................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ... Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định
Quyết định này được gửi cho:
1. Ông (bà)/tổ chức Nếu là tổ chức ghi tên tổ chức và họ tên, chức vụ của người đại diện tổ chức vi phạm.
 .......... ........................ để chấp hành;
2. .......... .....................
Quyết định này gồm .......... trang, được đóng dấu (nếu có) giáp lai giữa các trang.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- ...................
- Lưu
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu (nếu có))

File đính kèm:

  • docxu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-hoa-don.doc