Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố

doc3 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 810 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẤY GIỚI THIỆU
của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT 
ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)
CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ………/GGT
……………, ngày……tháng…… năm ……
GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa ......................................................................................
Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động ..................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ...................................................................................... giới tính: □ nam □ nữ
Sinh ngày ……... tháng ……... năm ……... Số Sổ BHXH: ...................................................................
Số CMND …….................................................. cấp ngày ……... tháng ……... năm ……... tại ……....................
Địa chỉ hiện tại: ............................................................................................................................................................................................................
Nghề nghiệp: ....................................................................................... Chức vụ: .............................................................................................
Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ............................................................................................................................................
Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................................................................................................
để giám định mức suy giảm khả năng lao động :
Giám định : □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp □ khiếu nại
Loại hình giám định:
1. Giám định do tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp □
2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động □
3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng □
Trân trọng cảm ơn!
Các giấy tờ kèm theo, gồm có
□ Đơn đề nghị khám giám định khả năng lao động 
□ Đơn khiếu nại 
□ Biên bản điều tra tai nạn lao động 
□ Giấy chứng nhận thương tích 
□ Giấy ra viện 
□ Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp 
□ Tóm tắt hồ sơ của người lao động 
□ Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động 
□ Biên bản GĐYK các lần khám trước 
LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu
Phụ lục số 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT 
ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ 
GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
 Kính gửi: ...................................................................................................................................
Tên tôi là ................................................................................................... giới tính: □ nam □ nữ
Sinh ngày …....... tháng …....... năm …........... Số Sổ BHXH: ............................................................................................
Số CMND ……….........…………… cấp ngày …....... tháng …....... năm …........... tại ........................ .........
Địa chỉ hiện tại: ...................................................................................................................................................................
Nghề nghiệp: ..................................................................... Chức vụ: ...........................................................................
Là cán bộ/nhân viên của ..............................................................................................................................................
Tình trạng bệnh tật, thương tật: .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
Đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:
Giám định : □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp 
Loại hình giám định:
1. Giám định do tai nạn lao động □ 
2. Giám định do bệnh nghề nghiệp □
3. Giám định thực hiện chế độ hưu trí □
4. Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng □
Mục đích giám định: làm cơ sở để hưởng chế độ BHXH theo qui định hiện hành.
Người sử dụng lao động 
hoặc UBND phường, xã, thị trấn
(Ký tên, đóng dấu) 
Người viết giấy đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ghi chú: 
 - Người sử dụng lao động xác nhận đối với Người lao động đang công tác tại cơ quan, xí nghiệp,... 
 - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận đối với các trường hợp không công tác tại cơ quan, xí nghiệp,... hoặc khám để thực hiện chế độ tử tuất.
Phụ lục số 3
TÓM TẮT HỒ SƠ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT 
ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)
CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: ………/GGT
……………, ngày…….tháng……. năm ……
TÓM TẮT HỒ SƠ 
của người lao động 
I. THÔNG TIN CHUNG
Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính: □ nam □ nữ
Năm sinh: ngày ............ tháng ............ năm ............ Số Sổ BHXH: .................................................................... .....
Số CMND .............................................., cấp ngày ........... tháng ........... năm ........... tại ..............................
Địa chỉ hiện tại: ...................................................................................................................................................................
Nghề nghiệp: ...................................................................... Chức vụ: .........................................................................
Bậc nghề: ......................................................................... Mức lương: .........................................................................
Đơn vị công tác: ..................................................................................................................................................................
Thời gian tham gia BHXH : số năm …........................ số tháng …......................... 
II. TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT (nêu những bệnh tật chính ảnh hưởng đến sức khoẻ, lao động trong 5 năm trở lại đây)
Năm
Tên bệnh, tật
Đã được điều trị tại 
Thời gian điều trị
III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ
ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN
(nếu có)
ĐẠI DIỆN Y TẾ 
(nếu có)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG
( Ký tên, đóng dấu)
( Ký, ghi rõ chức danh)
( Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbieumaulienquandengiamdinhykhoa.doc
Biểu Mẫu liên quan