Đơn đề nghị trả lại tên miền (mẫu yêu cầu hủy tên miền dành cho chủ thể là công ty, tổ chức)

doc4 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 915 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị trả lại tên miền (mẫu yêu cầu hủy tên miền dành cho chủ thể là công ty, tổ chức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN
(Mẫu yêu cầu hủy tên miền dành cho chủ thể là Công ty, Tổ chức)
Kính gửi:	- Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT
Tên Công ty/Tổ chức: ...........................................................................................................	
Tên Giao dịch Quốc tế:.............................................................................................
Tên viết tắt:...................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
Điện thoại: ........................................................Fax: .............................................................
Chúng tôi đã đăng ký tên miền:......................................................................
vào ngày........................................................................................................
và có hiệu lực đến ngày ..........................................................................................................
Nay, chúng tôi không còn nhu cầu sử dụng.
Vậy, đề nghị Nhà đăng ký tên miền ......................xem xét để hủy tên miền ............................................................................
Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu hủy này.
	Trân trọng kính chào.
	........, ngày .......... tháng ......... năm 2008.
	(Chủ thể ký tên, đóng dấu)
(Mẫu yêu cầu hủy tên miền dành cho chủ thể là Công ty, Tổ chức)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN
(Mẫu yêu cầu hủy tên miền dành cho chủ thể là Công ty, Tổ chức)
	Kính gửi:	- Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT
Tên Công ty/Tổ chức: ...................................................................................................................
Tên Giao dịch Quốc tế: .................................................................................................................
Tên viết tắt:....................................................................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................................................
Điện thoại: ........................................................Fax: ....................................................................
Chúng tôi đã đăng ký tên miền:.....................................................................................................
vào ngày.........................................................................................................................................
và có hiệu lực đến ngày ................................................................................................................
Nay, chúng tôi không còn nhu cầu sử dụng.
Vậy, đề nghị Nhà đăng ký tên miền ...................... xem xét để hủy tên miền ......................................................................................................................................................
Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu hủy này.
Trân trọng kính chào.
	........, ngày .......... tháng ......... năm 2009
	(Chủ thể ký tên, đóng dấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN
(trường hợp thay đổi tên, con dấu của Công ty/Tổ chức hoặc giải thể, phá sản Công ty/Tổ chức)
Kính gửi:	- Công ty TNHH Dữ liệu Trực tuyến FPT
Tên Công ty/Tổ chức: .............................................................................................................
Tên Giao dịch Quốc tế:............................................................................................................
Tên viết tắt: .............................................................................................................................
(Tên Công ty/Tổ chức) mới được đổi thành: .........................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................................
Điện thoại: ........................................................Fax: ..............................................................
Chúng tôi đã đăng ký tên miền: ..............................................................................................
vào ngày .................................................................................................................................
và có hiệu lực đến ngày .........................................................................................................
Nay, chúng tôi không còn nhu cầu sử dụng.
Lý do: (Thay đổi tên, con dấu của Công ty/Tổ chức hoặc vì Công ty/Tổ chức giải thể,phá sản)........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vậy, đề nghị Nhà đăng ký tên miền ......................xem xét để hủy tên miền ............................................................................
Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự thay đổi nói trên và yêu cầu hủy trong đơn này.
	Trân trọng kính chào.
Ghi chú: (Các tài liệu về sự thay đổi nêu trong đơn phải được đính kèm)
	 ........, ngày .......... tháng ......... năm 2008.
	 	 (Chủ thể ký tên, đóng dấu)
(Mẫu yêu cầu hủy tên miền dành cho chủ thể là Công ty, Tổ chức)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN
(Mẫu yêu cầu hủy tên miền dành cho chủ thể là cá nhân)
Kính gửi:	- Công ty TNHH Dữ liệu Trực tuyến FPT
Tên tôi là : ...............................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: ...........................................Ngày cấp/nơi cấp: .....................................
Email: .....................................................................................................................................
Điện thoại: ..................................................................Fax: ....................................................
Tôi đã đăng ký tên miền: ........................................................................................................
vào ngày ..................................................................................................................................
và có hiệu lực đến ngày ..........................................................................................................
Nay, tôi không còn nhu cầu sử dụng.
Vậy, đề nghị Nhà đăng ký tên miền ......................xem xét để hủy tên miền ............................................................................từ ngày ....................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu hủy này.
	Trân trọng kính chào.
	 ......., ngày .......... tháng ......... năm 2008.
	 (Chủ thể ghi rõ họ tên, ký tên)
Ghi chú: (Các giấy tờ tùy thân của chủ thể phải được đính kèm)
(Mẫu yêu cầu hủy tên miền dành cho chủ thể là cá nhân)

File đính kèm:

  • docDon-tra-lai-ten-mien-MB-1.doc
Biểu Mẫu liên quan