Đơn đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp

docx2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 870 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2010/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm
2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH
Từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp
Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch
Đồng kính gửi: …………………………….
Tên tôi là (chữ in hoa):……………………………………Nam/ Nữ………...
Ngày tháng năm
sinh:……………………………………………………………..
Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………… Đơn vị công tác (khoa, trường):
………………………………………………………
Chức vụ:………………………………………………………………………….. Trình độ chuyên môn cao nhất:
…………………………………………………..
Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế:
………………………………...
Ngạch viên chức hiện nay:……………...Mã số:…………Thời gian
xếp:……….
Hệ số lương hiện hưởng:………………Ngày tháng năm
xếp:…………………..
Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp tại công văn số…….. ngày
của…….và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá bản thân có đủ các điều kiện để tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp.
Tôi làm đơn này đăng ký dự thi nâng ngạch năm …….
Tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc quy chế thi do Hội đồng thi quy định.
Trân trọng cảm ơn!
Hồ sơ gửi kèm theo gồm có:
1.………………………….
2…………………………..
3…………………………..
4…………………………..
........ ngày.....tháng.....năm.....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxthong_tu_34_1_1716.docx
Biểu Mẫu liên quan