Danh sách thành viên công ty hợp danh

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1270 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Danh sách thành viên công ty hợp danh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
STT
Tên thành viên 
Ngày tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân
Giới tính
Quốc tịch
Dân tộc 
Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức 
Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức 
Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh
Vốn góp
Chữ ký của thành viên 
Ghi chú2
Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ)1
Tỷ lệ (%)
Thời điểm góp vốn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A. Thành viên hợp danh
B. Thành viên góp vốn (nếu có)
……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3
1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.
2 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp 
3 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

File đính kèm:

  • docdsthanhvienctyhopdanh.doc
Biểu Mẫu liên quan