Đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

docx2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 914 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ
Thông tin và Truyền thông)
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:
ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (QCVN) NĂM: .........
TT
Chuyên ngành/Lĩnh vực/Đối tượng QCVN
Tên QCV N
Loại QCVN
(b)
Tổ chức biên soạn xây dựng dự thảo QCVN (c)
Thời gian
thực hiện
Kinh phí dự kiến
(triệu đồng)
Bắt đầu
Kết thúc
Tổng số
NSNN
Nguồn khác
1
Chuyên ngành thông tin và truyền thông
1.1
Lĩnh vực (a)...
1.1.
1
........
........
1.2
Lĩnh vực...
1.2.
1
........
........
Ghi chú:
(a) Lĩnh vực: ghi “Bưu chính”, “Viễn thông”, “Công nghệ thông tin”, “điện tử”...
(b) Loại QCVN: ghi “Quy chuẩn kỹ thuật chung”, “Quy chuẩn kỹ thuật an toàn”, “Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình”, “Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ”, “Quy chuẩn kỹ thuật khác”
(c) Tổ chức biên soạn: ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì xây dựng dự
thảo QCVN (hoặc để trống nếu không đăng ký chủ trì xây dựng dự thảo)
Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì xây dựng dự thảo QCVN,
gửi kèm các Dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo mẫu tại Phụ lục II.

File đính kèm:

  • docxthong_tu_03_1_853.docx