Biên bản làm việc

docx1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1708 | Lượt tải: 3Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản làm việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
------------------
Số: ............./BB- LAMVIEC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay, hồi ..................giờ..............ngày.............tháng.............năm................ Tại:...........................................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
1/................................................................ Chứcvụ:.................................... Đơn vị:..............................................
2/................................................................ Chức vụ:................................... Đơn vị:..............................................
Đã làm việc với:
1/Ông (bà):......................................................... Năm sinh:............................. Quốc tịch:......................................
Nghề nghiệp:...........................................................................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................................................................... Giấy CMND/Hộ chiếu số:................................. Ngày cấp:......................... Nơi cấp:.............................................
2/Ông (bà):......................................................... Năm sinh:............................. Quốc tịch:......................................
Nghề nghiệp:...........................................................................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................................................................... Giấy CMND/Hộ chiếu số:................................. Ngày cấp:......................... Nơi cấp:.............................................
Nội dung làm việc:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi …….giờ……...ngày……tháng…....năm…....
Biên bản được lập thành........bản; mỗi bản gồm..................tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho
........................................................................................ 01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Ý kiến bổ sung khác (nếu có):
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxBien_Ban_Lam_Viec.docx
Biểu Mẫu liên quan