Bản cam kết

docx2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 16/06/2015 | Lượt xem: 1805 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Bản cam kết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
BẢN CAM KẾT
Kính gửi:.......................................................................................
Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi).......................................................................................
Mã số thuế (nếu có):................................................................................................................ Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD:............................ Ngày cấp:...................... Nơi cấp:.................. Địa chỉ cư trú/trụ sở:...............................................................................................................
Nơi làm việc(nếu có):..............................................................................................................
Điện thoại liên hệ:...................................................................................................................
Tôi cam kết các nội dung sau đây
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................
4...............................................................................................................................................
5...............................................................................................................................................
(xem hướng dẫn ghi nội dung bên dưới)
Tôi/chúng tôi đề nghị:
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................
Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.
…………., ngày …… tháng …… năm……....
CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn ghi nội dung: Phần này ghi rõ nội dung cụ thể đã thỏa thuận để viết cam kết của cá nhân hoặc tổ chức (ví dụ: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện dự án, có nghĩa vụ với khách hàng và các bên có liên quan….).

File đính kèm:

  • docxBanCamKet.docx
Biểu Mẫu liên quan