Thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1734 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên đơn vị..............
Số.........../
Lần thứ......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày.... tháng..... năm.....
THÔNG BÁO
Về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động
Kính gửi: (ghi họ, tên, địa chỉ):..........................................
	- Căn cứ Điều 11 Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. 
- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ.
(Ghi tên đơn vị) đề nghị ông (bà) có mặt tại đơn vị vào lúc… giờ….. phút ngày….. tháng….. năm… để xem xét xử lý kỷ luật lao động, nếu ông (bà) không có mặt đơn vị sẽ tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận: 
- Như trên.
- Lưu đơn vị.

File đính kèm:

  • doctbveviecxemxetxulykyluatlaodong.doc