Thông báo về việc ngân hàng nhà nước Việt Nam không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với ngân hàng

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 869 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Thông báo về việc ngân hàng nhà nước Việt Nam không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với ngân hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
****
Số:........./TBCC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.......,ngày...... tháng......năm......
THÔNG BÁO
Về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chấp thuận
cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng......
Căn cứ Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng ban hành theo Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cầm cố của Ngân hàng ......ngày...../...../200..., Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng ............với các lý do sau:
1- 	
2- 	
3- 	
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Ngân hàng...........biết.
	TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
	GIÁM ĐỐC....
	(Ký, họ tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docTB-khong-cho-vay-bang-cam-co-giay-to.doc
Biểu Mẫu liên quan