Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm - Mẫu số 84-DS

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm - Mẫu số 84-DS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 84-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NHÂN DÂN......(1)
–––––––––––––––
Số: ...../TB-TA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
......., ngày...... tháng ...... năm.....
THÔNG BÁO 
YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM
Kính gửi:..(2)
Địa chỉ:.(3)
Căn cứ khoản 2 Điều 329 của Bộ luật tố tụng dân sự về thủ tục nhận đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm; 
Xét đơn đề nghị giám đốc thẩm của ............ đề ngày................(4) về việc đề nghị Chánh án (Tòa án nhân dân tối cao/Tòa án nhân dân cấp cao ............) xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) số................... ngày..... tháng ..... năm ........ của Tòa án ................... đã có hiệu lực pháp luật;
Tòa án nhân dân tối cao/Tòa án nhân dân cấp cao ................ yêu cầu ............ sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong thời hạn ..... ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này: 	
Trường hợp người đề nghị không sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị và gửi lại cho Tòa án trong thời hạn trên thì Tòa án trả lại đơn đề nghị, tài liệu chứng cứ kèm theo cho người đề nghị.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ....
CHÁNH ÁN(5)
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 84-DS:
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân nhận đơn đề nghị; nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).
(2), (3) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ người đề nghị; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đề nghị (ghi theo đơn đề nghị). Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên.
(4) Ghi ngày, tháng, năm đương sự làm đơn đề nghị.
(5) Trường hợp Chánh án ủy nhiệm cho người có thẩm quyền ký thay, ký thừa lệnh thì người đó ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Tòa án.

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_yeu_cau_sua_doi_bo_sung_don_de_nghi_giam_doc_t.docx