Mẫu Thông báo Về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo Về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP....
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 
, ngàythángnăm 20.
THÔNG BÁO
Về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Căn cứ Quyết định số .... ngày .... tháng .... năm .... về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sau:
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 	
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 	
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 	
Ngày cấp: ../../.. Nơi cấp: 	
Địa chỉ trụ sở chính: 	
Điện thoại: 	Fax: 	
Email:	 Website: 	
Do1:
- Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 	
Chức danh: 	
Sinh ngày: ../../..Dân tộc: 	 Quốc tịch: 	
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 	
Số giấy chứng thực cá nhân: 	
Ngày cấp: ../../..Ngày hết hạn:../../..Nơi cấp: 	
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 	
Chỗ ở hiện tại: 	
Điện thoại: 	Fax: 	
Email:	 Website:	
Là người đại diện theo pháp luật.
Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi khôi phục: đang hoạt động.
Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp; 
- Cục Thuế .(tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính);
- Cục Hải quan .(tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính);
- Cục quản lý thị trường.. (tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính);
- Các Phòng Đăng ký kinh doanh;
- ..;
- Lưu:.
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
_____________________
1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

File đính kèm:

  • docxmau_ve_viec_khoi_phuc_tinh_trang_phap_ly_cua_doanh_nghiep_tr.docx