Mẫu Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ - Mẫu 32-DS

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ - Mẫu 32-DS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 32-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(1)
Số:...../TB-TA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày..... tháng ..... năm......
THÔNG BÁO
VỀ PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, 
TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ 
Kính gửi: - ....(2)................... Địa chỉ: (3) 
Nơi làm việc: (4) Số điện thoại: ...; 
Số fax:; Địa chỉ thư điện tử: .... (nếu có);
là(5) .......................
Căn cứ Điều 208 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số ..// TLST-ngày.tháng..năm.
Xét thấy vụ án (6)., Tòa án chỉ tiến hành kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ.
Vì các lẽ trên:
1. Thông báo cho các đương sự có tên nêu trên được biết
Đúng..giờ.phút, ngàythángnăm......
Có mặt tại phòng số, trụ sở Toà án nhân dân....
Địa chỉ: ..................
Để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ.
2. Nội dung phiên họp: Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ của các đương sự.
3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong thông báo này để tham gia phiên họp, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án.
THẨM PHÁN 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 32-DS:
(1) Ghi tên Toà án ra thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải; nếu Toà án ra thông báo là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
(2), (3), (4) và (5) Ghi lần lượt đương sự của vụ án và tư cách tham gia tố tụng của họ. Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc của người được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).
(6) Ghi cụ thể vụ án thuộc trường hợp nào của các điều 206, 207 của Bộ luật tố tụng dân sự.

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_ve_phien_hop_kiem_tra_viec_giao_nop_tiep_can_c.docx
Biểu Mẫu liên quan