Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Dành cho cục thuế) - Mẫu TB02/AC

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Dành cho cục thuế) - Mẫu TB02/AC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu: TB02/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
(Dành cho Cục Thuế)
1. Cục Thuế:..
2. Địa chỉ trụ sở:...
3. Số điện thoại:....
4. Các loại hóa đơn được phát hành:
STT
Tên loại
hóa đơn
Mẫu số
Ký hiệu
Số lượng
Từ số
Đến số
Ngày bắt đầu sử dụng
Doanh nghiệp in
Hợp đồng đặt in
Tên
MST
Số
Ngày
01AA/13P
 ... , ngàythángnăm
 CỤC TRƯỞNG
 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_phat_hanh_hoa_don_danh_cho_cuc_thue_mau_tb02ac.docx
Biểu Mẫu liên quan