Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn - Mẫu TB03/AC

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn - Mẫu TB03/AC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu: TB03/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư 
 số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính)
Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN
 Kính gửi:...
Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................
Mã số thuế:
Địa chỉ:..
Phương pháp hủy hóa đơn:.
Hồi giờngàythángnăm, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:
STT
Tên loại hóa đơn
Mẫu số
Ký hiệu hóa đơn
Từ số
Đến số
Số lượng
1
2
3
4
5
6
7
Ngày thángnăm
Người lập biểu
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, ghi rõ họ tên)
 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_ket_qua_huy_hoa_don_mau_tb03ac.docx