Mẫu Thông báo chuyển đơn khởi kiện - Mẫu số 25-DS

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo chuyển đơn khởi kiện - Mẫu số 25-DS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 25-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(1)
Số:...../TB-TA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ......., ngày...... tháng ...... năm...... 
THÔNG BÁO
CHUYỂN ĐƠN KHỞI KIỆN
Kính gửi:(2)	
Địa chỉ: (3) 	
Nơi làm việc: (4)	
Số điện thoại: ; số fax:.............................(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: .... (nếu có)
Toà án nhân dân  đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày . tháng .. năm.. của (5)	
nộp trực tiếp (hoặc do bưu điện chuyển đến hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án) ngày. tháng.. năm	
Về việc yêu cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện) 	
Toà án nhân dân....................................... đã tiến hành xem xét đơn khởi kiện của (6) và nhận thấy việc giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân(7)	
Tòa án nhân dân đã chuyển đơn khởi kiện của(8) đến Tòa án nhân dân(9)...............................để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
Nơi nhận:
- Người khởi kiện;
- Lưu tại Tòa án.
THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 25-DS:
(1) Ghi tên Toà án nhân dân nhận đơn khởi kiện; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
 (2), (3) và (4) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).
 (5), (6) và (8) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).
(7) và (9) Ghi tên Toà án nhân dân mà đơn khởi kiện được chuyển đến.

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_chuyen_don_khoi_kien_mau_so_25_ds.docx
Biểu Mẫu liên quan