Mẫu Quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự - Mẫu số 71-DS

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự - Mẫu số 71-DS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 71-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NHÂN DÂN.......(1)
Số:...../...../QĐ-PT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày...... tháng ...... năm...
QUYẾT ĐỊNH 
HUỶ BẢN ÁN SƠ THẨM VÀ 
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ
TÒA ÁN NHÂN DÂN................(2)
Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (Bà)	
Các Thẩm phán: Ông (Bà)	
 Ông (Bà)	
Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án dân sự sơ thẩm số://-ST ngày... tháng. năm. của Tòa án......... bị kháng cáo, kháng nghị như sau:
 a. Ngày. tháng.. năm.........., (3)	
 b. Ngày. tháng.. năm..........,	
XÉT THẤY:
Ngày thángnăm(hoặc tại phiên toà phúc thẩm), nguyên đơn là:	
có văn bản (hoặc có ý kiến) xin được rút đơn khởi kiện.
Ngàythángnăm(hoặc tại phiên toà phúc thẩm), bị đơn là:	
có văn bản (hoặc có ý kiến) đồng ý việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn và việc bị đơn đồng ý việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
Căn cứ vào Điều 299 và Điều 311 của Bộ luật tố tụng dân sự,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số:/./-ST ngày. tháng. năm. của Tòa án nhân dân và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số://TLPT- ngày tháng......năm...... về việc.... giữa:
Nguyên đơn:	 
Địa chỉ:	 	
Bị đơn:	 	
Địa chỉ:	 
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có):	 	
Địa chỉ:	 
2.(4)	
Nơi nhận:
- Ghi theo quy định tại Điều 315 của Bộ luật 
tố tụng dân sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 71-DS:
(1) và (2) Ghi tên Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao ở đâu (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).
(3) Ghi ngày, tháng, năm kháng cáo, tư cách đương sự trong tố tụng và họ tên của người kháng cáo, nếu đương sự kháng cáo là cá nhân; nếu đương sự kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó; nếu người kháng cáo là người được đương sự uỷ quyền, thì ghi họ tên của người được uỷ quyền và ghi rõ đại diện theo uỷ quyền của ai theo giấy uỷ quyền ngày. tháng..năm. nào (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn là Công ty TNHH B, theo giấy uỷ quyền số 01/2017/UQ ngày 10 tháng 3 năm 2017); nội dung kháng cáo. Nếu Viện kiểm sát kháng nghị thì ghi số, ngày, tháng, năm kháng nghị, tên Viện kiểm sát kháng nghị và nội dung kháng nghị. Nếu có cả kháng cáo, cả kháng nghị, thì ghi cả hai.
(4) Quyết định về việc chịu án phí theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật tố tụng dân sự.

File đính kèm:

  • docxmau_quyet_dinh_huy_ban_an_so_tham_va_dinh_chi_giai_quyet_vu.docx