Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(Tên doanh nghiệp)
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
, ngày  tháng  năm 
GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .. (THƯỜNG NIÊN/ BẤT THƯỜNG) 
NĂM ...........
Tôi là: 	
CMND / Thẻ CCCD / Hộ chiếu số: .. do  cấp ngày 	
Thường trú tại: 	
Là cổ đông của Công ty . (Tên doanh nghiệp) 	
Mã cổ đông số: .
Số cổ phần sở hữu: .. Cổ phần, chiếm tỷ lệ . % vốn điều lệ.
Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho: 
Ông / bà: ..	
CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số: . Do . cấp ngày ..	
Thường trú tại: ..	
Với nội dung ủy quyền cụ thể như sau:
NỘI DUNG ỦY QUYỀN
Phạm vi ủy quyền: 
Ông / Bà  được quyền thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ công .. (thường niên / bất thường) vào ngày của Công ty . (Tên doanh nghiệp), đại diện tôi biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông tương ứng với số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.
Thời hạn ủy quyền:
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông .(thường niên / bất thường) diễn ra ngày // của Công ty .. (Tên doanh nghiệp) kết thúc.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty./.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_giay_uy_quyen_tham_du_dai_hoi_dong_co_dong.doc
Biểu Mẫu liên quan