Mẫu Công điện chung (Dành cho cơ quan, tổ chức)

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Công điện chung (Dành cho cơ quan, tổ chức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 1.6 - Công điện
TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2
Số:.../CĐ-...3...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...4..., ngày... tháng... năm...
CÔNG ĐIỆN
............5..............
	................................................................6 điện:
- ...............................7...............................; 
- .................................................................
.........................................................................8....................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................../.
Nơi nhận:
- ..............;
- ..............;
- Lưu: VT,...9...10.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
Họ và tên
Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.
3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.
4 Địa danh.
5 Trích yếu nội dung điện.
6 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của người đứng đầu.
7 Tên cơ quan, tổ chức nhận điện.
8 Nội dung điện.
9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
10 Ký hiệu của người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

File đính kèm:

  • docxmau_cong_dien_chung_danh_cho_co_quan_to_chuc.docx
Biểu Mẫu liên quan