Mau_bao_cao_tong_hop_su_dung_an_chi_8427 (1)_2392313_20220219_105710

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mau_bao_cao_tong_hop_su_dung_an_chi_8427 (1)_2392313_20220219_105710, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ QUAN THUẾ
Số:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
BÁO CÁO
Tổng hợp sử dụng ấn chỉ
Quý.... năm....
STT
Ký hiệu mẫu
Tên ấn chỉ
Số TCCN sử dụng ấn chỉ
Số TCCN đã gửi báo cáo
Số ấn chỉ sử dụng trong quý (số)
Ghi chú
Cộng
Số sử dụng
Số điều chuyển
Số trả lại
Số mất
Số xóa bỏ
Số hủy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ghi chú: Cột 6=cột 7+cột 8 + cột 9 + cột 10 + cột 11 + cột 12
.....Ngày.tháng..năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ TRÁCH ẤN CHỈ
(Ký và ghi rõ họ tên)
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxmau_bao_cao_tong_hop_su_dung_an_chi_8427_1_2392313.docx
Biểu Mẫu liên quan