Mẫu Bảng kê các nhà thầu nước ngoài - Mẫu số 02-1/NTNN

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Bảng kê các nhà thầu nước ngoài - Mẫu số 02-1/NTNN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 02-1/NTNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
 PHỤ LỤC 
 BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 
(Kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu: 02/NTNN)
	 Kỳ tính thuế: từ ngày........đến ngày.........
 Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:
 Mã số thuế:
 Tên đại lý thuế (nếu có):...............................
 Mã số thuế:
STT
Tên nhà thầu nước ngoài
Nước cư trú
Mã số thuế tại Việt Nam (Nếu có)
Mã số thuế tại nước ngoài (Nếu có)
Số Hợp đồng, ngày
Nội dung Hợp đồng
Địa điểm thực hiện
Thời hạn Hợp đồng
Giá trị của Hợp đồng
Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
Số lượng lao động
Giá trị nguyên tệ
Giá trị tiền Việt Nam quy đổi
Giá trị nguyên tệ
Giá trị tiền Việt Nam quy đổi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10a)
(10b)
(11a)
(11b)
(12)
Tổng cộng
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:.
Chứng chỉ hành nghề số:.......
 ..., ngày .......tháng ....năm 
 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docmau_bang_ke_cac_nha_thau_nuoc_ngoai_mau_so_02_1ntnn.doc
Biểu Mẫu liên quan