Lệnh tạm giam

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1472 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Lệnh tạm giam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 01a: Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2004 
của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN.................... (1)
Số:..../...../HSST-LTG (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng...... năm.......
LỆNH TẠM GIAM
TÒA ÁN....................
Căn cứ vào các điều 38, 79, 80, 88, 176 và 177 của Bộ luật Tố tụng hình sự:
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số ......./......../HSST ngày....... tháng..... năm.......;
Xét thấy cần thiết tiếp tục tạm giam bị can (bị cáo) (3) để bảo đảm cho việc xét xử và thi hành án,
RA LỆNH:
1. Tạm giam bị can (bị cáo): (chỉ ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp)
Bị Viện kiểm sát (4)....................................................................................
Truy tố về tội (Các tội) ...............................................................................
Theo điểm (các điểm).......... khoản (các khoản)......... Điều (các điều)........ của Bộ luật Hình sự.
Thời hạn tạm giam là: ............................ (5), kể từ ngày ........................ (6)
2. Trại tạm giam........................................ thuộc......................................... có trách nhiệm thi hành Lệnh này.
Nơi nhận:
- Trại tạm giam............;
- VKS ..........................;
- Bị can (bị cáo)...........;
- Lưu hồ sơ vụ án.
TÒA ÁN.....................
........................ (7)
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01a:
(1) Ghi tên Tòa án xét xử sơ thẩm; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Tòa án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra lệnh tạm giam (Ví dụ: Số: 135/2004/HSST-LTG).
(3) Trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm thì ghi "bị can" và sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì ghi "bị cáo".
(4) Ghi tên Viện kiểm sát tương tự như ghi tên Tòa án được hướng dẫn tại điểm (1).
(5) Ghi cả số và cả bằng chữ; thời hạn tạm giam không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm.
(6) Ghi ngày hết thời hạn tạm giam theo lệnh tạm giam trước đó.
(7) Nếu Chánh án ký tên thì ghi Chánh án; nếu Phó Chánh án ký tên thì ghi Phó Chánh án.

File đính kèm:

  • doclenhtamgiam.doc