Đề nghị về việc giải quyết trợ cấp BNN

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1167 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đề nghị về việc giải quyết trợ cấp BNN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 05A-HSB
CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN 
TÊN ĐƠN VỊ: ……………………
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: /
V/v giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN) đối với ông/bà . . . . . . . . .
. . . . . . . , ngày .... tháng …. năm .….
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ....................... ...............................
1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (TNLĐ/BNN):
………………………………………………………………………………….
Số điện thoại (nếu có): ........................................................................................
2- Thông tin về người bị TNLĐ/BNN:
- Họ tên .................................................... Số sổ BHXH: .......................................
Số CMND ................................... do ............................................................... cấp ngày ......... tháng ....... năm ............
- Nghề nghiệp: ...................................Đơn vị (hoặc nơi làm việc ....................................
- Nhiệm vụ được phân công khi bị TNLĐ/BNN: ………….............................................
- Địa chỉ nơi cư trú khi bị TNLĐ/BNN (1): ......................................................................
............................................................................................................................................
- Bị TNLĐ/BNN lần thứ ……. (2)
3- Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của người lao động (địa điểm, thời gian, nguyên nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao động ...): ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nay đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ TNLĐ/BNN đối với ông/bà ..................................................... 
(3) .......... ./. 
Nơi nhận:
- …………….
- ……………..
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)
Ghi chú: 
- (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ, (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;
- (2) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị TNLĐ/BNN;
- (3) Trường hợp có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì bổ sung nội dung: “Ông/bà .............. ............................... có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản cá nhân sau: Chủ tài khoản ............................................. ................................., số tài khoản .........................., mở tại Ngân hàng ......................................., chi nhánh ........................................”;

File đính kèm:

  • docmau-so-05A-HSB.doc
Biểu Mẫu liên quan