Biểu mẫu Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên đơn vị cấp trên..................
Tên đơn vị:...........................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.............	..........., ngày......tháng......năm......
THỎA THUẬN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Căn cứ Quyết định số: .......... ngày ............. của	về việc thành lập đơn vị;
Căn cứ Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 9-5-2003.
Căn cứ hợp đồng lao động giữa ........... (tên đơn vị) và ông (bà) ........... ký ngày	;
Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày ........... của ông (bà) .................
(chức danh, phòng ban đang công tác).
THỎA THUẬN
Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa ............... (tên đơn vị) và ông (bà) ............. ký ngày ............... kể từ ngày ............ đến hết ngày	ông
(bà)	có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo
sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng	(nơi người lao động đang công tác).
Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà)	không
được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ ............ (tên đơn vị)	(tên
đơn vị) có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông (bà) ..................
đến hết ngày	(1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).
Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà)	phải có mặt
tại ................ (tên đơn vị). Trong trường hợp quá 5 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại	(tên đơn vị) mà không có lý do chính đáng
thì xử lý với hình thức sa thải theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật lao động.
Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, .......... (tên đơn vị) có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà)	phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh
và nhu cầu cán bộ của ............. (tên đơn vị). Trong trường hợp ông (bà)	không đồng
ý với sự phân công của	(tên đơn vị), hai bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ.
NGƯỜI LAO ĐỘNG	NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

File đính kèm:

  • docxbieu_mau_thoa_thuan_tam_hoan_thuc_hien_hop_dong_lao_dong.docx
Biểu Mẫu liên quan