Biểu mẫu Biên bản trả lại hàng bán

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 1002 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Biên bản trả lại hàng bán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY TNHH MTV 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 ...................................	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN TRẢ LẠI HÀNG BÁN
Hôm nay ngày ... tháng ... năm ....., chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên bán): .........................................................
Địa chỉ: .........................................................
Điện thoại: .......................................	Fax: ...................................
Tài khoản: ................ tại Ngân hàng ...................................
Mã số thuế: ......................................
Do bà: ................................ 	Giám đốc làm đại diện
Bên B (Bên mua): ......................................
Địa chỉ : .......................................
Điện thoại : ..................	Fax : .......................
Tài khoản : ............................ tại Ngân hàng ...............................................
Mã số thuế : ....................................
Do ông: .......................... 	Giám đốc làm đại diện
Ngày ....................., Bên B có mua 1 lô hàng theo hóa đơn số .............. xuất ngày ................ với số tiền là .........................
(Bằng chữ: ................................................)
Sau khi sử dụng, bên B nhận thấy hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu nên đề nghị xuất trả lại hàng. Cụ thể như sau:
STT
Tên hàng hóa,dịch vụ
ĐVT
Số Lượng
Đơn Giá
Thành Tiền
1
.....................
Kg
............
...........
...........
2
............................
Kg
...........
...........
...........
3
......................
Kg
..........
...........
...........
4
Thành tiền trước thuế
...........
5
Thuế VAT 10%
...........
6
Thành tiền sau thuế
...........
(Bằng chữ: ...........................................................................................)
Biên bản này xác nhận rằng Bên B nhất trí trả lại hàng và Bên A nhất trí nhận lại số hàng trên.
Bên B có trách nhiệm xuất trả lại hóa đơn cho Bên A số hàng đã nêu trên.
Biên bản này được lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản, có giá trị ngang nhau.
 ĐẠI DIỆN BÊN A	 ĐẠI DIỆN BÊN B
 Giám Đốc Giám Đốc

File đính kèm:

  • docbieu_mau_bien_ban_tra_lai_hang_ban.doc
Biểu Mẫu liên quan