Biểu mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị

doc3 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(Tên doanh nghiệp)
----------------
Số: 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày ...... tháng ....... năm 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Tên doanh nghiệp)
Về việc  bầu/ miễn nhiệm/ bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty
Hôm nay, vào hồi  giờ  phút, ngày....... tháng....... năm , tại Công ty . (Tên doanh nghiệp) [(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .............. do.............. cấp lần đầu ngày ......tháng ........ năm ......., có địa chỉ tại................... (“sau đây gọi tắt là Công ty”)] đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “Cuộc họp”) với các nội dung chính như sau:
I. Thành phần tham gia Cuộc họp
1. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia Cuộc Họp:
STT
TÊN THÀNH VIÊN
CHỨC DANH
01
.............
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
02
.............
Thành viên Hội đồng quản trị
03
.............
Thành viên Hội đồng quản trị
.............
.............
Ngoài ra gồm có:
(Các thành viên ban kiểm soát; thành viên khác được mời tham dự - Nếu có)
2. Chủ toạ Cuộc họp: Ông/ bà ............. - Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Thư ký cuộc họp: Ông/ bà .............
II. Mục đích, chương trình nghị sự và các nội dung cuộc họp 
Cuộc họp này được triệu tập để thảo luận và quyết định các vấn đề sau đây: 
1. Vấn đề thứ nhất:  bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty với nội dung cụ thể như sau:
1. Bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty 
Bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm Ông/ Bà................. với thông tin cụ thể sau đây giữ/ thôi giữ chức vụ tại công ty kể từ ngày .......... tháng ........ năm .........:
Họ và tên
:
 Giới tính: ..
Sinh ngày
:
...../....../....... Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số
:
..........do............ cấp ngày...... /........./............
Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú
:
.....................
Chỗ ở hiện tại
:
......................
 2. Vấn đề thứ hai: Ủy quyền
Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định uỷ quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty (Ông/ bà ) được thay mặt Công ty ký các tài liệu, giấy tờ và thực hiện tất cả các thủ tục khác có liên quan đến việc bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Ông/ bà .. được quyền uỷ quyền cho một bên thứ ba thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Vấn đề thứ ba: Sửa đổi Điều lệ Công ty
Đại hội đã thảo luận, xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều  (Điều luật có nội dung quy định về bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị) của Điều lệ Công ty để ghi nhận nội dung bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty trên đây.
III. Diễn biến cuộc họp
Trên cơ sở thảo luận và xem xét kỹ lưỡng, tất cả các thành viên tham gia đều có ý kiến nhất trí với các nội dung được nêu ra tại Cuộc họp. Việc quyết định vấn đề này là thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ của Công ty và pháp luật Việt Nam.
Vì vậy, Hội đồng quản trị của Công ty cần biểu quyết thông qua các vấn đề trên. 
IV. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Cuộc họp
Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia Cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung tại Mục II trên đây với nội dung cụ thể như sau:
STT
NỘI DUNG
ĐỒNG Ý
KHÔNG ĐỒNG Ý
PHIẾU TRẮNG
01
Bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị
/ phiếu
/ phiếu
/ phiếu
02
Uỷ quyền
/ phiếu
/ phiếu
/ phiếu
03
Sửa đổi điều lệ của Công ty
/ phiếu
/ phiếu
/ phiếu
Cùng với Biên bản này, Cuộc Họp cũng đã nhất trí thông qua các Quyết định của Hội đồng quản trị quyết định về các nội dung nêu trên đây.
Trước khi kết thúc Cuộc họp, biên bản Cuộc họp đã được Thư ký đọc trước cuộc họp của Hội đồng quản trị và các thành viên đã nhất trí với nội dung của Biên bản. 
Cuộc họp kết thúc vào hồi . giờ  phút ngày //.
Biên bản này là cơ sở để ban hành quyết định của Hội đồng quản trị. Biên bản này được lập thành  () bản có giá trị pháp lý như nhau.
CHỦ TỌA
(Ký, ghi rõ họ và tên)
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP
(Ký, ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docbieu_mau_bien_ban_hop_hoi_dong_quan_tri.doc
Biểu Mẫu liên quan