Báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CƠ QUAN ..........................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------***-------
Số: .............../BC
............, ngày ....... tháng ...... năm .......
BÁO CÁO
Tổng kết công tác năm ........
Và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm .............
Mở đầu:
Đặc điểm của cơ quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
Nội dung:
I - Tổng kết công tác năm ...........
Nêu các kết quả đã làm được.
Phân tích đánh giá ưu khuyết điểm đã làm được.
Những bài học kinh nghiệm.
II - Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phải thực hiện trong năm ............
Những nhiệm vụ chính phải làm, các chỉ tiêu.
Các biện pháp tổ chức thực hiện.
Các đề nghị lên cấp trên.
III - Kết luận: Nêu những kết quả công tác chủ yếu trong năm, tự nhận xét đánh giá: tốt, xuất sắc, hoàn thành kế hoạch cấp trên giao........
Nơi nhận:
- ................
- Lưu văn thư
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbao_cao_tong_ket_cong_tac_nam_va_phuong_huong_nhiem_vu_cong.doc