Thẩm định sản phẩm quảng cáo

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 982 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Thẩm định sản phẩm quảng cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 2
(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
 VÀ DU LỊCH
 CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
 --------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------
Số: /VHCS-QC
 V/v thẩm định sản phẩm quảng cáo
Hà Nội, ngày tháng năm 20…
Kính gửi: ………… (tổ chức cá nhân đề nghị thẩm định)
Căn cứ yêu cầu của (tổ chức, cá nhân) về việc thẩm sản phẩm quảng cáo…(tên sản phẩm) tại đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo ngày… tháng .. năm …. Sau khi Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo họp xem xét nội dung sản phẩm quảng cáo, Cục Văn hóa cơ sở (Thường trực Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo) có ý kiến thẩm định như sau:
1. Sự phù hợp của nội dung sản phẩm quảng cáo với quy định của pháp luật về quảng cáo.
…
2. Nội dung yêu cầu chỉnh sửa (nếu có)
…
Trên đây là ý kiến thẩm định về sản phẩm quảng cáo, gửi… (Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định) nghiên cứu, chỉnh sửa trước khi quảng cáo./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
 - Bộ trưởng (để báo cáo);
 - Thứ trưởng (để báo cáo);
 - Lưu: VT, QC(02), (tên người soạn thảo văn bản thẩm định).
CỤC TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docvan-ban-tham-dinh-san-pham-quang-cao.doc