Quyết định miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

doc3 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 977 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Quyết định miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 06
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: /QĐ-......... Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định.
A Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
 .., ngày ...... tháng.... năm..........
QUYẾT ĐỊNH MIỄN/GIẢM TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN
Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;
Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .......do Ghi họ tên, chức vụ người lập biên bản.
 .......... lập hồi ...........giờ ........... ngày ...... tháng ........... năm ...........tại ........... ;
Xét đơn đề nghị miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ngày......tháng.....năm....của ông (bà)/tổ chức......được................... Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị đã thực hiện xác nhận; 
 xác nhận;
Tôi................. ....................................................... Ghi họ tên, chức vụ người ra Quyết định
; Chức vụ:..................................
Đơn vị............ ..........................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với:
Ông (bà)/tổ chức Nếu là tổ chức ghi tên tổ chức và họ tên, chức vụ người đại diện tổ chức vi phạm
:.....................................................................................................
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):............................................................................
Địa chỉ: ....................................; Mã số thuế (nếu có):.............................................
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............................
Cấp ngày ...................................................tại ..........................................................
Các hành vi được miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm
:
........................ ................................................... .......................................... ..........
Số tiền phạt mà cá nhân/tổ chức ................................................. được miễn/giảm là ...................... đồng (bằng chữ: ..........................................................................................).
Lý do miễn/giảm Ghi rõ lý do
:....................................................................................................
Căn cứ hoàn cảnh của Ông (bà)/tổ chức............ thuộc diện được miễn/giảm tiền xử phạt theo quy định tại Điều........ của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012.
Ông (bà)/tổ chức........................ có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định miễn/giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn này theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm...... Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định
Quyết định này được lập thành 04 bản và giao cho :
1. Ông (bà)/tổ chức: ........................để chấp hành;
2. Kho bạc/Ngân hàng ...........................................để biết xử lý quản lý thu tiền phạt;
3. Cơ quan thuế cấp trên quản lý trực tiếp.
4. Một bản lưu tại cơ quan ban hành quyết định xử phạt.
Quyết định này gồm ............ trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- ...................
- Lưu
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu (nếu có))
Quyết định này gồm ......... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ...................
- Lưu
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu (nếu có))

File đính kèm:

  • docmau-so-6 1.doc
Biểu Mẫu liên quan