Giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1013 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 15 
 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CỤC XUẤT BẢN
Số: .........../............
Hà Nội, ngày .... tháng ... năm.......
GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ 
DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỂ KINH DOANH
___________________
	- Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành;
 - Xét giấy đăng ký danh mục nhập khẩu xuất bản phẩm ngày .... tháng .... năm .... của .........:
	1. Xác nhận Giấy đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh số…........., ngày…… tháng … năm …… của....................(tên cơ sở nhập khẩu) đã đăng ký tại Cục Xuất bản với tổng số: ........ tên xuất bản phẩm và tổng số.........bản.
- Tổng số tên xuất bản phẩm được xác nhận đăng ký nhập khẩu là :…. xuất bản phẩm với tổng số bản: ........bản và tổng số băng, đĩa, cassette............
	- Từ nước (xuất xứ):…………………….……………………………….
	- Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ……..……………………………….. 
 - Cửa khẩu nhập:…..……………………………………………………. 
	2. Yêu cầu cơ sở nhập khẩu thực hiện (nếu có):
	- Thẩm định nội dung xuất bản phẩm sau đây và gửi báo cáo về Cục Xuất bản trước khi phát hành:
	………………………………………........…………....................
 	………………………………………….........…...………………
	- Không được nhập khẩu xuất bản phẩm sau đây:
 	………………………………………..............…………………..
 	…………………………………………..............………………..
	3. Giấy xác nhận này có giá trị thực hiện cho đến khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu.
	Kèm theo giấy xác nhận này là danh mục chi tiết xuất bản phẩm nhập khẩu đã được xác nhận đăng ký, có đóng dấu của Cục Xuất bản./.
CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
- Cơ sở nhập khẩu (02 bản);
- Lưu VT, …

File đính kèm:

  • docgiayxndkdmxuatbanphamnhapkhaudekd.doc
Biểu Mẫu liên quan