Giấy ủy quyền (dành cho cá nhân)

docx1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1363 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Giấy ủy quyền (dành cho cá nhân), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------
GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)
-	Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-	Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.
................. , ngày ...... tháng ...... năm 20....... ; chúng tôi gồm có:
BÊN ỦY QUYỀN:
Họ tên: .........................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Số CMND: ..................................... cấp ngày: ............................... nơi cấp: .............................
Quốc tịch: ....................................................................................................................................
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
Họ tên: .........................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Số CMND: ..................................... cấp ngày: ............................... nơi cấp: .............................
Quốc tịch: ....................................................................................................................................
NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
CAM KẾT
Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docxGiay_Uy_Quyen_Cho_Ca_Nhan.docx