Đơn yêu cầu cung cấp thông tin

doc3 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1061 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn yêu cầu cung cấp thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..
ĐƠN YÊU CẦU
CUNG CẤP THÔNG TIN
Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch,
tài sản tại 	
PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN
Số đơn
H
D
Thời điểm nhận: _ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _
Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):
Œ Thông tin chung
1.1.(*) Nhận kết quả cung cấp thông tin:	 Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc
	 Qua đường bưu điện (theo tên và địa chỉ kê khai tại mục  đơn này)
1.2. Loại thông tin yêu cầu cung cấp:
 Danh mục các hợp đồng đã đăng ký theo tên của Bên A	(Kê khai tại mục Ž)
 Tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo tên của Bên A	(Kê khai tại mục Ž)
 Tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo số khung, số máy của phương tiện	(Kê khai tại mục )
 Người yêu cầu cung cấp thông tin
2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) 	
	Mã số KHTX (nếu có):	
2.2. Địa chỉ 	
2.3. (*) Số điện thoại:	
Ž Yêu cầu cung cấp thông tin theo tên của tổ chức, cá nhân (là bên mua, bên thuê tài sản, bên thuê tài chính hoặc bên chuyển giao quyền đòi nợ, được gọi chung là Bên A):
3.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) 	
	Mã số KHTX (nếu có):	
3.2. Địa chỉ 	
3.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:
 CMND,	 Hộ chiếu của người nước ngoài	(đối với cá nhân) 
 QĐ thành lập,	 GCN Đăng ký kinh doanh,	 GP đầu tư	(đối với tổ chức)
 Giấy tờ khác (ghi cụ thể):	
Số 	 do 	 cấp ngày 	/	/	
 Yêu cầu cung cấp thông tin theo số khung, số máy của phương tiện giao thông cơ giới:
TT
Số khung
(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)
Số máy
(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)
 
Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:
Đăng ký viên kiểm tra
Chứng từ nộp phí cung cấp thông tin 
NGƯỜI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
(Không gửi phần Hướng dẫn này kèm theo đơn khi yêu cầu đăng ký)
Hướng dẫn chung
- Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
- Đối với phần kê khai có nhiều ô vuông thì đánh dấu (X) vào ô vuông cần lựa chọn. Trong trường hợp đánh dấu nhầm thì bôi đen ô vuông đó (g).
- Không bắt buộc kê khai tại các mục đánh dấu (*); các mục không có dấu (*) thì phải kê khai đầy đủ.
Thông tin chung (mục Œ)
- Điểm 1.1:	Đánh dấu (X) vào một trong hai ô vuông tại điểm này. Trong trường hợp không đánh dấu thì người yêu cầu cung cấp thông tin phải đến trụ sở của Trung tâm Đăng ký để nhận kết quả cung cấp thông tin.
- Điểm 1.2:	Đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với loại thông tin yêu cầu cung cấp. Mỗi đơn yêu cầu cung cấp thông tin không hạn chế về loại thông tin được cung cấp (có thể đánh dấu vào nhiều ô), nhưng người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả phí cung cấp thông tin cho từng loại thông tin được cung cấp. 
Người yêu cầu cung cấp thông tin (mục )
- Nếu đơn yêu cầu cung cấp thông tin được gửi qua fax mà người yêu cầu cung cấp thông tin không phải là khách hàng thường xuyên thì Trung tâm Đăng ký từ chối việc việc cung cấp thông tin.
- Điểm 2.1:	kê khai tên đầy đủ của cá nhân hoặc tổ chức. Trong trường hợp kê khai tên và Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký cấp thì không bắt buộc phải kê khai thông tin về địa chỉ.
- Điểm 2.2:	là địa chỉ thực tế nơi tổ chức đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân thường trú tại thời điểm yêu cầu cung cấp thông tin.
- Điểm 2.3:	Không bắt buộc phải kê khai. Nếu kê khai thì kê khai mã điện thoại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương trong ngoặc đơn và kê khai về số điện thoại để liên hệ với người yêu cầu cung cấp thông tin. Ví dụ: (04) 1234567..
Yêu cầu cung cấp thông tin theo tên của tổ chức, cá nhân (mục Ž):
- Kê khai tại mục này, nếu yêu cầu cung cấp Danh mục các hợp đồng đã đăng ký hoặc/và Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo tên của Bên có nghĩa vụ.
- Bên mua trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu, bên thuê trong hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi nợ được gọi chung là Bên A trong Hệ thống dữ liệu về đăng ký hợp đồng.
- Trong trường yêu cầu cung cấp thông tin về các tổ chức sau đây thì kê khai như sau: 
+ Tổ chức là chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc khác của tổ chức tín dụng thì kê khai về chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc đó. 
+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của pháp nhân thì kê khai về pháp nhân đó. 
+ Hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (trừ chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành) thì kê khai thông tin về chủ hộ, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
- Điểm 3.1:	Kê khai đầy đủ, chính xác theo đúng nội dung ghi trên giấy tờ xác định tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân (được kê khai tại điểm 3.3); không được tự ý viết tắt khi kê khai tên. Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài thì kê khai tên được đăng ký tại cơ quan nước ngoài có thẩm quyền. Trong trường hợp tên được đăng ký của tổ chức không viết bằng chữ Latinh thì kê khai tên giao dịch bằng tiếng Anh.
	Trong trường hợp kê khai tên và Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký cấp thì không bắt buộc phải kê khai thông tin về địa chỉ và giấy tờ xác định tư cách pháp lý.
- Điểm 3.2:	Là địa chỉ thực tế nơi tổ chức đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân thường trú.
- Điểm 3.3:	Chỉ được đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông về giấy tờ xác định tư cách pháp lý của tổ chức (Bên A) và kê khai số, cơ quan cấp, thời điểm cấp giấy tờ đó, cụ thể như sau:
+ Đối với công dân Việt Nam: đánh dấu vào ô vuông “CMND” (Chứng minh nhân dân).
Nếu không có Chứng minh nhân dân thì đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể về một trong những loại giấy sau (nếu có): Chứng minh sỹ quan, chứng minh quân đội, Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân, Giấy chứng minh an ninh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận công nhân, nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân.
+ Đối với người nước ngoài: đánh dấu vào ô vuông “Hộ chiếu của người nước ngoài”.
+ Đối với người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam: đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể “Thẻ thường trú”. 
+ Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có đăng ký kinh doanh: đánh dấu vào ô vuông “GCN Đăng ký kinh doanh” (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
+ Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam không có đăng ký kinh doanh: đánh dấu vào ô vuông “QĐ thành lập” (Quyết định thành lập); nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không có đăng ký kinh doanh thì đánh dấu vào ô vuông “GP đầu tư” (Giấy phép đầu tư).
+ Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài: đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý theo quy định pháp luật nước đó.
+ Ngoài các loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý nêu trên, nếu kê khai theo giấy tờ khác thì Trung tâm Đăng ký có quyền từ chối cung cấp thông tin.
- Trong trường hợp kê khai trên máy tính thì có thể kéo dài phần kê khai về “Yêu cầu cung cấp thông tin theo tên của tổ chức, cá nhân” để tiếp tục kê khai. Trong trường hợp kê khai trên mẫu đơn giấy thì sử dụng Phụ lục số 01 để kê khai trong những trường hợp sau:
+ Để kê khai về tổ chức, cá nhân (Bên A) khác cần yêu cầu cung cấp thông tin;
+ Để kê khai về chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của pháp nhân; về hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thuộc các trường hợp tại dấu cộng (+) thứ hai và thứ ba, gạch (-) thứ ba của mục hướng dẫn này.
Yêu cầu cung cấp thông tin theo số khung, số máy của phương tiện giao thông cơ giới (mục ):
- Kê khai tại mục này, nếu yêu cầu cung cấp Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo số khung, số máy của phương tiện.
- Đánh số thứ tự (tại cột “TT”) đối với mỗi phương tiện; kê khai số khung và số máy của phương tiện đó. Phí yêu cầu cung cấp thông tin được tính trên mỗi phương tiện.
- Trong trường hợp kê khai trên mẫu đơn giấy, nếu mục  không đủ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 03 để tiếp tục kê khai. Trong trường hợp kê khai trên máy tính thì có thể kéo dài mục này để tiếp tục kê khai.

File đính kèm:

  • docyeucauccthongtin.doc
Biểu Mẫu liên quan