Đơn xin nhận con nuôi

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 16/06/2015 | Lượt xem: 1157 | Lượt tải: 2Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin nhận con nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Mẫu TP/CN-2011/CN.02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ảnh 4 x 6 cm
(chụp chưa quá 6 tháng)
Ảnh 4 x 6cm
(chụp chưa quá 6 tháng)
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI
 Kính gửi: Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................................. 
Chúng tôi/tôi là: 
Ông
Bà
 Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại/fax/email 
 	Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi: 
Họ và tên: ……………………………................................................................... Giới tính: ………..............…
Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................................................................
Nơi sinh: ............................................................................................................................................................................
Dân tộc: ........................................................................... Quốc tịch: ......................................................................
Nơi thường trú: ………………...........................................................…………………………………......………...
………...……………………………………………..........................................….............……………………....................…
Tình trạng sức khỏe: ………………...........................…………………………….............……......………...........
………...……………………………………………..........................................……………………….................................…
Họ và tên cha: ................................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................... ..........................................................
Dân tộc:................................................................................. Quốc tịch: ..................................................................
Nơi thường trú: ............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Họ và tên mẹ: ................................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................................................................
Dân tộc:................................................................................. Quốc tịch: ..................................................................
Nơi thường trú: .............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
 Họ và tên, nơi thường trú của cá nhân/tổ chức đang nuôi dưỡng/giám hộ trẻ em Không cần khai phần này nếu trẻ em đang sống cùng cha,mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì ghi tên, địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng. Trường hợp trẻ em đang sống cùng người giám hộ/người nuôi dưỡng, thì ghi họ tên, địa chỉ của người đang giám hộ/ nuôi dưỡng trẻ em.
:
 ....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi: 
 ....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Lý do xin nhận con nuôi: ..................................................................................................................................
………...………………………………………………………..........................................…………................................……
………...……………………………………………………….........................................….....................…………….............
Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho....................................................................................................... Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
 nơi chúng tôi/tôi thường trú. 
Đề nghị Như kính gửi.
 ...................................................................................................................... xem xét, giải quyết.
 .................., ngày ................. tháng ........... năm.................
 ÔNG BÀ 
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docTP_CN_2011_CN_02Donxinnhanconnuoi.doc
Biểu Mẫu liên quan