Đơn đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm tư vấn pháp luật

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 860 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm tư vấn pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu TP-TVPL- 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..................................................
Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật………………………….. đề nghị đăng ký hoạt động với các nội dung sau đây:
1. (ghi tên đầy đủ của Chi nhánh bằng chữ in hoa):
 	................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có):..............................................................................................
Quyết định thành lập Chi nhánh số:........................ngày....../...../.........................
................................................................................................................................
trực thuộc Trung tâm tư vấn pháp luật:..................................................................
Quyết định thành lập Trung tâm số:........................ngày....../...../.......của ............
................................................................................................................................
Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm số:........................................do Sở Tư pháp ………………..cấp ngày....../...../............................................................................
Địa chỉ trụ sở của Trung tâm:................................................................................
................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................... Fax:...........................................
Email:.....................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở của Chi nhánh:.........................................................................
 	................................................................................................................................
Điện thoại:....................................................... Fax:..............................................
Email:....................................................................................................................
3. Trưởng Chi nhánh: 
Họ và tên:.................................................................................Nam/Nữ................
Sinh ngày:....../....../.......... Chứng minh nhân dân số:......................................... cấp ngày......./...../......... Nơi cấp:....................................................................................
Thẻ tư vấn viên pháp luật (Chứng chỉ hành nghề luật sư) số: .............................cấp ngày....../....../..........................
4. Phạm vi hoạt động:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. Danh sách tư vấn viên pháp luật, luật sư và nhân viên khác:
- Họ và tên:.................................................Chức danh:................................
- Họ và tên:.................................................Chức danh:................................
- Họ và tên:.................................................Chức danh:................................
Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
TRƯỞNG CHI NHÁNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docDK-HD-CN-Luat.doc
Biểu Mẫu liên quan