Danh sách địa bàn điều tra của xã/phường

docx2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 824 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Danh sách địa bàn điều tra của xã/phường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 1/BCĐTW
BAN CHỈ ĐẠO
TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG
Danh sách địa bàn điều tra của xã/phường
Tỉnh/thành phố: 	 Huyện/quận: 	 Xã/phường: 	 Thành thị/nông thôn (Thành thị = 1; Nông thôn = 2):………………..……...
STT địa bàn điều tra
Địa chỉ địa bàn điều tra
Số hộ
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
STT địa bàn điều tra
Địa chỉ địa bàn điều tra
Số hộ
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
TỔNG SỐ
Tổng số ĐBĐT:
Số ĐTV cần tập huấn:
+ ĐTV chính thức:
+ ĐTV dự phòng:
…………, ngày …… tháng …… năm 2008
Ban chỉ đạo TĐTDS và nhà ở xã/phường
(Ký, đóng dấu của UBND xã/phường)

File đính kèm:

  • docxfile_download_1275450219.docx