Biên bản chứng nhận

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 16/06/2015 | Lượt xem: 905 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản chứng nhận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 04/BB
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP
 BIÊN BẢN
 --------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------
Số: /BB-CN
BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN
Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Hôm nay, hồi ......giờ .... ngày .... tháng ..... năm ...........Tại………...........
Chúng tôi gồm:
1. Ông (bà):...........................Chức vụ: ............................Đơn vị .......................
2. Ông (bà):...........................Chức vụ: ............................Đơn vị........................
Với sự chứng kiến của:
a) Ông (bà) …................ Năm sinh ..............................Quốc tịch:......................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................
Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ................. ngày cấp ................. nơi cấp ...........
b) Ông (bà) ……...................... Năm sinh ..............................Quốc tịch:............
Địa chỉ:.................................................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................
Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ................ ngày cấp ................. nơi cấp ...........
Chứng nhận rằng:[2]...................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi ........ giờ ......... ngày .... tháng ....... năm ...........
Biên bản được lập thành ........... bản; mỗi bản gồm ............. trang; có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho .................................... 01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[3].................................................................
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
_______________________
[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; 
[2]Ghi nội dung sự việc cần chứng nhận;
[3]Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

File đính kèm:

  • doc04-BB.doc
Biểu Mẫu liên quan